s

Dobbs Boston

2574D - Medium Tiffany-Style Bracelet with Disc

2574D - Medium Tiffany-Style Bracelet with Disc
2574D - Medium Tiffany-Style Bracelet with Disc

Dobbs Boston

2574D - Medium Tiffany-Style Bracelet with Disc

Medium Tiffany-Style Bracelet with Disc - 7.5"