s

Dobbs Boston

4552-Amethyst Alternating Ovals Bracelet

Dobbs Boston

4552-Amethyst Alternating Ovals Bracelet

Amethyst Alternating Ovals Bracelet - 7.5" (Rhod)